หน้าแรก นโยบายและแผน บุคคลากร บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
3. ส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขาวิชา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


นางสาวศิริรัตน์ ไสยประกาศ
เกษตรอำเภอท่าคันโท

โทร. 098-1026016

ติดต่อ :โทร.043-019306, E-mail : thakhantho@doae.go.th
ที่อยู่ : ถนนเจริญประสงค์ ม.1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190